Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển mạng onboard cho Windows* dành cho ® máy chủ Intel® hệ thống dựa trên Chipset Intel® 23X

Trình điều khiển video onboard cho Windows* Server 2016 dành cho Bo mạch máy chủ Intel® và hệ thống dựa trên Chipset Intel® 23X

Lưu và Khôi phục Tiện ích Cấu hình Hệ thống (SYSCFG)

Intel® Server Board cập nhật Vi chương trình và BIOS S1200SP cho tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) và WinPE*

Intel® Server Board cập nhật vi chương trình và BIOS S1200SP cho EFI

Tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU)

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC SATA)/Intel® Rapid Storage Technology Doanh nghiệp (Intel® RSTe) Windows* cho Dòng S1200SP

Trình điều khiển Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) cho Windows*

Intel® Server Chipset Driver cho Windows* dành cho ® mạch máy chủ Intel® dựa trên Chipset Intel® 23X

trình điều khiển windows* Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) cho Dòng S1200SP

Tiện ích kiểm tra độ tin cậy nền tảng EFI Intel® Server Board dòng S1200SP (chỉ dành cho thử nghiệm; không hỗ trợ kỹ thuật)

Hướng dẫn tương tác RAID cho Intel® Rapid Storage Technology nghiệp (Intel® RSTe)

Hướng dẫn tương tác RAID cho Công nghệ RAID phần ® nhúng Intel® RAID 2 (ESRT2)

Intel® Chipset Device Software cho HECI