Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Ethernet ghi chú phát hành sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng bộ điều hợp cho Intel® Ethernet điều hợp khác

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

Intel® Ethernet Product Release Notes

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

bộ điều hợp Intel® Ethernet hoàn chỉnh gói trình điều khiển

Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

Intel® Ethernet tiện ích khởi động kết nối, hình ảnh preboot và trình điều khiển EFI

Administrative Tools for Intel® Network Adapters

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, Preboot Images, and EFI Drivers