Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển Windows* Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC SATA)/Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe) dành cho Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel dựa trên Chipset Intel® 61X

Windows* Driver for Intel® RAID Controller RS3KC / RS3PC (Integrated Controller on AHWKPTP12GBGBIT / FHWKPTPBGB24)

Gói phần mềm điều khiển cho Intel® RAID Controller RS3KC / RS3PC (Bộ điều khiển tích hợp trên AHWKPTP12GBGBIT / FHWKPTPBGB24)

InfiniBand/Mellanox* Firmware and Drivers for Intel® Server Boards and Intel® Server Systems