Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Server Chipset Driver cho Windows* dành cho Bo® mạch và Hệ thống Máy chủ Intel Dựa trên Chipset Intel® 61X

Save and Restore System Configuration Utility (SYSCFG)

System Information Retrieval Utility (SysInfo) for Intel® Server Boards and Intel® Server Systems Based on Intel® 61X Chipset

System Event Log (SEL) Viewer Utility

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC SATA)/Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe) Windows* dành cho Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel® dựa trên Chipset Intel® 61X

Trình điều khiển mạng Linux* cho Mô-đun I/O Ethernet 40G

Hướng dẫn tương tác RAID cho Intel® Rapid Storage Technology nghiệp (Intel® RSTe)

Trình mô phỏng BIOS cho máy chủ dựa trên Intel® Xeon® sản phẩm Bộ xử lý E5-2600 v3

Hướng dẫn tương tác RAID cho Công nghệ RAID Phần mềm Nhúng Intel® 2 (ESRT2)