Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển mạng onboard cho Windows* dành cho ® máy chủ Intel® hệ thống dựa trên Chipset Intel® 23X

Trình điều khiển video onboard cho Windows* Server 2016 dành cho Bo mạch máy chủ Intel® và hệ thống dựa trên Chipset Intel® 23X

Lưu và Khôi phục Tiện ích Cấu hình Hệ thống (SYSCFG)

Intel® Server Board cập nhật Vi chương trình và BIOS S1200SP cho tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) và WinPE*

Intel® Server Board cập nhật vi chương trình và BIOS S1200SP cho EFI

Tiện ích Trình xem Nhật ký Sự kiện Hệ thống (SEL)

Tiện ích Truy xuất Thông tin Hệ thống (SysInfo)

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC SATA)/Intel® Rapid Storage Technology Doanh nghiệp (Intel® RSTe) Windows* cho Dòng S1200SP

Intel® Server Chipset Driver cho Windows* dành cho ® mạch máy chủ Intel® dựa trên Chipset Intel® 23X

Trình điều khiển Video Onboard cho Windows* dành cho Hệ thống và Bo mạch Máy chủ Intel® trước đây