Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Đồ họa Intel® - Trình điều khiển DCH Windows* BETA

Trình điều khiển đồ họa ® Intel cho Windows* [15.45]

Intel® Graphics Driver for Windows® 7 & 8.1* [15.40 6th Gen]

Intel® Graphics Driver for Windows® 7 & 8.1* [15.40 6th Gen]