Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Lưu và Khôi phục Tiện ích Cấu hình Hệ thống (SYSCFG)

Tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU)

Trình điều khiển Mạng Onboard cho Windows* cho Hệ thống ® và Bo mạch Máy chủ Intel® trước đây

Intel® Server Board mềm cập nhật chương trình cơ sở dòng sản phẩm S7200AP cho UEFI*