Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Gói sản xuất liên tục Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV