Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Graphics Driver hành cho Windows* [15.40]

Intel® HD Graphics Production Driver cho Windows® 10, 64-bit* (N-Series)

Intel® HD Graphics Production Driver cho Windows* 10 32-bit (N-Series)