Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992CN3
CCATS
G143235
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SR29H

942602
PCN | MDDS

SR2A9

943329
PCN | MDDS