Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Integrator Toolkit

Intel® HD Graphics Driver for STCK1A32WFC

System-on-a-Chip (SOC) Driver Package for STCK1A32WFC

Realtek* Wireless Driver for Windows® 10 for STCK1A32WFC

Realtek* Bluetooth UART Bus Driver for Windows® 10 for STCK1A32WFC

Realtek* Bluetooth UART Bus Driver for Windows 8.1* for STCK1A32WFC