Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992CN3
CCATS
G143235
US HTS
8542310001

Thông tin PCN

SR20Y

937194
PCN

SR3V3

962772
PCN