Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® PROSet / Phần mềm không dây và trình điều khiển cho Windows 7 *

Intel® PROSet / Phần mềm không dây và trình điều khiển cho Windows 8.1 *

Intel® Wireless Bluetooth® dành cho Windows 7*

Intel® Wireless Bluetooth® dành cho Windows 8.1*