Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển Windows® 10 và Windows 11* Wi-Fi cho Bộ điều hợp ® Intel®

PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® điều khiển dành cho Quản trị viên CNTT

Intel® Wireless Bluetooth® hành cho Windows® 10 và Windows 11*

Intel® Wireless Bluetooth® hành viên CNTT

PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® điều khiển cho Windows 7*

PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® trình điều khiển cho các Windows 8.1*

Intel® Wireless Bluetooth® cho Windows 7*

Intel® Wireless Bluetooth® cho các Windows 8.1*

PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® điều khiển và trình điều khiển cho dòng Intel® Wireless 7265 (Phiên bản C)

Intel® Wireless Bluetooth® hành cho Dòng Intel® Wireless 7265 (Phiên bản C)