Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Administrative Tools for Intel® Network Adapters

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, Preboot Images, and EFI Drivers

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2012*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2019*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2022*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2016*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2012 R2*

Intel® Network Adapter Driver for Microsoft Windows 11*

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

Intel® Ethernet Product Release Notes

Công cụ cấu hình cổng Ethernet (tất cả các OS được hỗ trợ)

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - Windows*

Intel® Network Adapter Driver cho Windows Server 2008 R2* - Bản phát hành cuối cùng