Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển Bluetooth® không dây Intel® dành cho Windows® 10 và Windows 11*

Trình điều khiển Wi-Fi không dây Intel® dành cho Windows® 10 và Windows 11*

Trình điều khiển PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® và Wi-Fi cho Quản trị viên CNTT

Trình điều khiển Bluetooth® không dây Intel® dành cho quản trị viên CNTT

Intel® PROSet / Phần mềm không dây và trình điều khiển cho Windows 7 *

Intel® PROSet / Phần mềm không dây và trình điều khiển cho Windows 8.1 *

Intel® Wireless Bluetooth® dành cho Windows 7*

Intel® Wireless Bluetooth® dành cho Windows 8.1*