Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Lưu và Khôi phục Tiện ích Cấu hình Hệ thống (syscfg) cho Bảng mạch Máy chủ Intel® và Hệ thống Máy chủ Intel® Dựa trên Chipset Intel® 61X

Tiện ích Cấu hình Hệ thống Lưu và Khôi phục (SYSCFG)

Intel® One Boot Flash Update tiện ích (Intel® OFU)

Hướng dẫn tương tác RAID cho Intel® Rapid Storage Technology nghiệp (Intel® RSTe)

Hướng dẫn tương tác RAID cho Công ® nghệ RAID Phần mềm Nhúng 2 (ESRT2)