Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® trình cắm ESXCLI để quản lý các Intel® Ethernet điều hợp mạng

Intel® Network Adapter Driver cho Kết nối Mạng Ethernet PCIe* 40 Gigabit dưới Linux*

Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho Intel® Ethernet Controller chuỗi 700 theo FreeBSD*

bộ điều hợp Intel® Ethernet hoàn chỉnh gói trình điều khiển

Intel® Network Adapter Driver cho Windows Server 2019*

Intel® Ethernet ghi chú phát hành sản phẩm

Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2016*

Hướng dẫn sử dụng bộ điều hợp cho Intel® Ethernet điều hợp khác

Intel® Ethernet tiện ích khởi động kết nối, hình ảnh preboot và trình điều khiển EFI

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2012 R2*

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - Windows*

Intel® Network Adapter Driver cho Windows Server 2008 R2* - Bản phát hành cuối cùng