Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SLKJ4

936400
PCN | MDDS

SLKJ5

936401
PCN | MDDS