Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - Windows*

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - ESX*

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - EFI*

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - FreeBSD*

Công cụ cấu hình cổng Ethernet (tất cả các OS được hỗ trợ)

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - Linux*

Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 Adapters Dynamic Device Personalization: MPLSoGRE/MPLSoUDP

Trình điều khiển chức năng ảo Intel® Network Adapter FreeBSD* cho Intel® Ethernet Controller chuỗi 700 và E810

Công cụ cấu hình Intel® Ethernet Port - Ngày 08 tháng 01 năm 2018

Intel® QSFP+ Configuration Utility - Windows Server 2016 Nano Server*