Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Firmware Package for Intel® RAID Module RMS3CC080, RMS3CC040 and Intel® RAID Adapter RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044

Trình điều khiển Windows* dành cho Intel Integrated RAID Module RMS3AC160, RMS3CC080, RMS3CC040, RMS3HC080 và Intel RAID Controller RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044, RS3WC080

High Availability Solution Windows* Driver for Intel RAID Controller RS3DC080, RS3SC008, RS3MC044

Trình điều khiển RAID phần cứng SAS cho VMWare* ESX 4