Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
Khác nhau tùy theo sản phẩm
CCATS
Khác nhau tùy theo sản phẩm
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SR1W3

934896
PCN | MDDS

SR3V7

962776
PCN | MDDS