Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G400878-1
US HTS
8523510000

Thông tin PCN/MDDS

933959
PCN