Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển đồ họa ® Intel cho Windows 7*/8.1* [15.36]

Intel® Graphics Driver hành cho Windows* [15.40]