Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Graphics Driver for Windows 7*/8.1* [15.36]

Intel® Graphics Driver for Windows* [15.40]