Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SPO

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Hệ thống máy chủ Intel® R1208SPOSHORR Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SPOSHORR Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SPOSHBNR Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WTTGSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WT2GSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R1208WT2GSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R1208WTTGSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WTTYC1R Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WT2YSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R2308WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R2224WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS7200AP

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Mô-đun điện toán Intel® HNS7200AP Q2'16 Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Intel® Compute Module HNS2600TPNR Q1'17 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3
Intel® Compute Module HNS2600TP24STR Q4'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600TPR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP24SR Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600TPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP24R Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KPR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3

Bo mạch máy chủ Intel® dòng S1200SP

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
TDP
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPOR Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 80 W
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPLR Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPSR Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W

Bo mạch máy chủ Intel® dòng S7200AP

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
TDP
Intel® Server Board S7200APL Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 215 W
Bo mạch máy chủ Intel® S7200AP Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 215 W

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600CW

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
TDP
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
TDP
Intel® Server Board S2600KPTR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
TDP
Intel® Server Board S2600TPNR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 160 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TPFR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TPR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
TDP
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W