Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® EMGD for Windows* Embedded Compact 7 (build# 3070) v36.14.4 and Windows* Embedded Compact 2013 (build# 3070) v36.18.4: Install Package

Intel® HD Graphics driver cho Windows* 8/8.1 (64-bit)

Intel® HD Graphics driver cho Windows* 8/8.1 (32-bit)

Intel® Graphics Media Accelerator 3150 dành cho Windows 7* 32-bit

Intel® Graphics Media Accelerator 3150 Driver cho Windows Vista* 64-bit