Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® HD Graphics driver for Windows* 8/8.1 (64-bit)

Intel® HD Graphics driver for Windows* 8/8.1 (32-bit)

Intel® Graphics Media Accelerator 3150 for Windows 7* 32-Bit

Intel® Graphics Media Accelerator 3150 Driver for Windows Vista* 64-bit