Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® EMGD cho Windows* Embedded Compact 7 (bản dựng số 3070) v36.14.4 và Windows* Embedded Compact 2013 (bản dựng# 3070) v36.18.4: Gói cài đặt

Intel® điều khiển Đồ họa HD cho Windows* 8/8.1 (32 bit)

Intel® điều khiển Đồ họa HD cho Windows* 8/8.1 (64 bit)

Bộ gia tốc Truyền thông Đồ họa Intel® 3150 cho Windows 7* 32-Bit

Trình điều khiển Bộ gia tốc Truyền thông Đồ họa Intel® Intel® 3150 cho Windows Vista* 64-bit