Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A002R
CCATS
G143816
US HTS
8542310001

Thông tin PCN

SR1D2

930457
PCN

SR3H1

957494
PCN