Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tải xuống Intel® Graphics Driver cho Windows 7*/8.1* [15.36]

Tải xuống Intel® Processor Identification Utility - Phiên bản Windows*

Tải xuống Intel® Graphics Driver cho Windows* [15.40]

Tải xuống Intel® Processor Diagnostic Tool

Tải xuống Phiên bản beta Intel® Graphics Driver cho Windows® 10 và Windows 7 */8.1 * [15,40]