Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G135162
US HTS
8471500150

Thông tin PCN/MDDS

931580
PCN