Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Integrator Toolkit

Intel® Gigabit Ethernet Network Connection Driver for Windows® 10 for Legacy Intel® NUC

BIOS Update [WYLPT10H]

Intel® VCUST Tool

Intel® HD Graphics Driver for Windows 10® for Legacy Intel® NUC

Intel® Management Engine Consumer Driver for D34010WY, D54250WY

Intel® HD Graphics Driver for Windows® 10 for D34010WY, D54250WY

Intel® HD Graphics Driver for Windows 7*/8.1* for D34010WY, D54250WY

Nuvoton* Consumer Infrared (CIR) Driver for Windows® 10 for Intel® NUC

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) for D34010WY, D54250WY

Intel® Chipset Device Software for Intel® NUC

Nuvoton* Consumer Infrared (CIR) Driver for Windows 7* for Intel® NUC