Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Graphics Driver for Windows* [15.40]

Intel® Graphics Driver for Windows® 10 [15.40][4th Gen]