Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tải xuống Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver dành cho dòng chipset Intel® 8/9/100 và dòng chipset Intel®/C610