Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển đồ họa Intel® cho Windows 7 * / 8.1 * [15.36]

Intel® Graphics Driver cho Windows* [15.40]

Intel® Graphics Driver cho Windows® 10 [15.40][Thế hệ thứ 4]