Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992CN3
CCATS
G071701++
US HTS
8542310001

Thông tin PCN

SR1EK

930619
PCN