Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver hành cho dòng Chipset Intel® Chuỗi Intel® 8/9/100 và Intel® Dòng Chipset C220/C610