Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel®

Công cụ Intel® VCUST

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Windows 7*/8.1* dành cho Intel® NUC

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Windows 8* dành cho Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software hành cho Intel® NUC cũ

Intel® Rapid Storage Technology (AHCI) cho Windows 7*/8*/8.1* dành cho Intel® NUC