Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Graphics Driver for Windows* [15.33]

Intel® HD Graphics Driver for Windows XP* 64 (exe)

Intel® HD Graphics Driver for Windows XP* (exe)