Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển đồ họa ® Intel cho Windows* [15.33]

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows XP* 64 (exe)

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows XP* (exe)