Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G147123
US HTS
8523510000

Thông tin PCN/MDDS

921632
PCN | MDDS
925878
PCN | MDDS