Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Quạt
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'13
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4'16
EOL thông báo
Thursday, December 15, 2016
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, March 1, 2017
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Thursday, June 1, 2017
Các hạng mục kèm theo
(1) Airduct, (2) x16 A2UL16RISER riser cards, (2) power cables

Thông tin bổ sung

Mô tả
Specially designer airduct to support passive dual wide cards with power consumption up to 300W on R2x08GZ systems. Validated with Intel Xeon PHI cards.