Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G135162
US HTS
8473301180

Thông tin PCN/MDDS

925975
PCN
925976
PCN