Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Lưu và Khôi phục Tiện ích Cấu hình Hệ thống (SYSCFG)

Tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU)

Intel® Server Board cập nhật chương trình cơ sở S1200V3RPL/S1200V3RPO/S1200V3RPM cho EFI

Trình điều khiển Video Onboard cho Windows* dành cho Hệ thống và Bo mạch Máy chủ Intel® trước đây

Tiện ích S1200V3RP One Boot Flash

Hướng dẫn tương tác RAID cho Intel® Rapid Storage Technology nghiệp (Intel® RSTe)

S1200V3RP BIOS, Cập nhật chương trình cơ sở & Tiện ích cấu hình cho Windows*/Linux*/WinPE/UEFI

Hướng dẫn tương tác RAID cho Công nghệ RAID phần ® nhúng Intel® RAID 2 (ESRT2)

Intel® Chipset Device Software cho S1200V3RP

Intel® Chipset Device Software cho HECI

Trình điều khiển Bộ điều khiển máy chủ Intel® USB 3.0 eXtensible cho S1200V3RP