Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Cập nhật BIOS [GKPPT10H]

Intel® HD Graphics Driver for Windows 7*/8.1* for Intel® NUC

Phần mềm thiết bị chipset Intel cho Intel® NUC cũ

Intel® Rapid Storage Technology (AHCI) for Windows 7*/8*/8.1* for Intel® NUC

Intel® HD Graphics Driver for Windows XP* for Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software for Windows XP* for Legacy Intel® NUC

Intel® Rapid Storage Technology (AHCI) for Windows XP* for Intel® NUC