Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Quạt Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q4'12
Các hạng mục kèm theo
(5) 40x56mm Dual Rotor Fan

Thông tin bổ sung

Mô tả
40x56mm Dual Rotor Fan spare for R1000JP family