Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
3A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SR0RS

921159
PCN
923841
PCN | MDDS
923842
PCN | MDDS