Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
4A994
CCATS
NA
US HTS
8471500150

Thông tin PCN/MDDS

924151
PCN
924152
PCN