Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Server Board S1200BTS Firmware Update Package for EFI

RAID Interactive Tutorial for Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe)

RAID Interactive Tutorial for Intel® Embedded Software RAID Technology 2 (ESRT2)

Intel® Server Board S1200BT Platform Confidence Test (PCT) Utility for EFI

S1200BTL/S1200BTLRM on-board video driver for Windows Server 2012

S1200BT BIOS, Firmware Update & Configuration Utilities for Windows*/Linux*/WinPE/UEFI

S1200BTS on-board video driver