Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) Trình điều khiển Windows* cho Bo mạch máy chủ Intel® và hệ thống dựa trên Chipset Intel® 60X

Gói cập nhật chương trình cơ sở Intel® Server Board S1200BTS cho EFI

Hướng dẫn tương tác RAID cho Intel® Rapid Storage Technology nghiệp (Intel® RSTe)

Trình điều khiển mạng onboard cho Linux*

tiện ích Intel® Server Board kiểm tra độ tin cậy nền tảng S1200BT (PCT) cho EFI

Trình điều khiển video trên bo mạch S1200BTL/S1200BTLRM cho Windows Server 2012

BIOS S1200BT, Cập nhật Chương trình cơ sở & Tiện ích Cấu hình cho Windows*/Linux*/WinPE/UEFI

Trình điều khiển video trên bo mạch S1200BTS