Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Lưu và Khôi phục Tiện ích Cấu hình Hệ thống (SYSCFG)

Tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU)

Tiện ích Kiểm tra Độ tin cậy Nền tảng EFI cho Hệ thống và Bo mạch Máy chủ Intel® Dựa trên Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1600/2400/2600/4600 v1 và v2 (Chỉ dành cho Sử dụng Thử nghiệm; Không hỗ trợ kỹ thuật)

Trình điều khiển Video Onboard cho Windows* dành cho Hệ thống và Bo mạch Máy chủ Intel® trước đây

Hướng dẫn tương tác RAID cho Intel® Rapid Storage Technology nghiệp (Intel® RSTe)

Hướng dẫn tương tác RAID cho Công nghệ RAID phần ® nhúng Intel® RAID 2 (ESRT2)

Trình điều khiển RAID phần cứng SAS cho VMWare* ESX 4

Intel® Chipset Device Software cho HECI